Wcześniak – pierwsze 6 lat życia

              Książka niełatwa do zdobycia, gruba – bo liczy około 600 stron. Bardzo dokładna.
Jest w niej mnóstwo informacji cennych dla rodzica dziecka urodzonego przedwcześnie.  Pozycja składa się z 9 rozdziałów szczegółowo podzielonych i zatytułowanych, dzięki czemu zręcznie można się po niej poruszać.

            

            Rozdział pierwszy jest wstępem do całości – znaleźć można tu statystyki odnoszące się do przeżywalności, rokowań zdrowotnych, pierwszych emocji i pytań w obliczu niespodziewanego, trudnego początku. Zawarte zostały tutaj wyjaśnienia dotyczące samego przebiegu porodu przedwczesnego, jak też pierwszych godzin dziecka na świecie i decyzji podejmowanych bardzo szybko w celu zapewnienia noworodkowi jak najlepszej opieki.

            Część II dotyczy pierwszego dnia na oddziale intensywnej terapii noworodka – całego otoczenia – maszyn, dźwięków, słownictwa jakim posługują się lekarze i pielęgniarki. Ale też trudnych emocji matki związanych z niespodziewanymi okolicznościami narodzin dziecka, odmiennymi wyobrażeniami tej szczególnej chwili, nowością sytuacji oraz opieki nad wcześniakiem. Rodzic znajdzie odpowiedzi na szereg pytań, które pojawiają się już od pierwszych chwil narodzin.

            Rozdział trzeci skupia się na pierwszym tygodniu życia wcześniaka i jego rodziców – to czas oczekiwania na wyniki badań. Zwrócono uwagę na różne objawy u noworodka, które mogą być niepokojące  (np. sine palce u nóg), zachowania personelu (częste oglądanie kupki, kolejne wkłucia), czy nagłe pogorszenie stanu zdrowia dziecka (wylewy dokomorowe, zespół ucieczki powietrza, drgawki). W każdym rozdziale są także wskazówki dotyczące organizacji życia rodzinnego w tym szczególnym czasie, budowania więzi, poczucia bezpieczeństwa dziecka i całej rodziny. Jest również krótki podrozdział dla rodziców wieloraczków.

          W czwartej części autorzy pokazują jak oddział intensywnej terapii noworodka staje się dla rodziny drugim domem. Zdarza się nierzadko, że pobyt w szpitalu przedłuża się i mają tu miejsce ważne momenty dla dziecka i jego matki – pierwsze karmienia, kangurowanie – czyli budowanie wzajemnej bliskości.      

         Rozdział V zawiera odpowiedzi na pytania pojawiające się w momencie zagrożenia zdrowia czy życia wcześniaka i konieczności przeprowadzenia w związku z tym operacji.

              W części VI przybliżono wątpliwości z jakimi zmagają się opiekunowie kiedy nadchodzi czas opuszczenia szpitala razem z dzieckiem i organizacji życia pozna oddziałem intensywnej terapii.

             Część VII dotyczy rozwoju dziecka na dalszych etapach rozwoju – jego odżywiania, pielęgnacji, kontroli specjalistów, trudności z samoregulacją i niepokojących objawów.

         VIII rozdział poświęcony został tematyce wczesnej interwencji w przypadku zagrożenia niepełnosprawnością czy niepełnosprawności – potrzeby szczegółowej diagnozy trudności dziecka i wdrożenia oddziaływań terapeutycznych.

           Ostatni rozdział skierowany został do rodziców tych wcześniaków, którym nie udało się przeżyć. Dotyczy pomocy w radzeniu sobie z ogromnym smutkiem, ale jest też poradnikiem po ustaleniach i decyzjach, jakie są konieczne do podjęcia po śmierci dziecka.

 

Spis treści:

1. Witaj na świecie
2. Pierwszy dzień
3. Pierwszy tydzień
4. Zadomowienie się w szpitalu
5. Jeśli Twoje dziecko musi być operowane
6. Wreszcie zabierasz dziecko do domu
7. Od wcześniaka do przedszkolaka (i dalej)
8. Kiedy rodzice mają powód do zmartwienia?
9. Utrata dziecka
10. Załączniki

Interwencja Wczesnodziecięca – 200 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami rozwojowymi

            Inspiracją programu zawartego w książce Waltera Strassmeiera był projekt „Interwencja wczesnodziecięca w przypadku dzieci upośledzonych” realizowany w Instytucie  Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu w Monachium. Publikacja składa się z testu określającego poziom rozwoju dziecka na podstawie opanowanych przez nie umiejętności.

        Wyróżniono 5 obszarów: Samoobsługa i Rozwój Społeczny, Motoryka Mała, Motoryka Duża, Mowa, Myślenie i Postrzeganie Zmysłowe. Poszczególne umiejętności dotyczące określonej sfery funkcjonowania dziecka zostały uporządkowane zgodnie z kolejnością ich nabywania w toku rozwoju, począwszy od 3 miesiąca życia do 5 r. ż. W tabeli zamieszczonej przy każdym z pięciu obszarów odznaczać można te zdolności, które dziecko opanowało. Te zaś ćwiczenia, które sprawiały dziecku trudności można potraktować jako cele do pracy terapeutycznej.

        Książkę można także wykorzystać po prostu jako inspirację i bazę pomysłów na wspieranie rozwoju określonych umiejętności małego dziecka. Zawiera ponad 200 praktycznych ćwiczeń do wykorzystania w domu i gabinecie, z dokładną instrukcją i wskazaniem celu ich zastosowania (czego dziecko nauczy się poprzez określone ćwiczenie i dlaczego opanowanie tej umiejętności jest ważne  punktu widzenia rozwojowego).

 

Spis treści:

1. Naszym celem jest

2. Struktura programu

3. Nasze zalożenia

4. Potencjalne efekty

5. Metodologia

Programy interwencji wczesnodziecięcej

A: Samoobsługa i rozwój społeczny

B: Mała motoryka

C: Duża motoryka

D: Mowa

E: Myślenie i postrzeganie zmysłowe

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

         „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka” pod redakcją Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury to trafiona propozycja dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki wczesnej interwencji.

Publikacja została podzielona na 5 części.
            W rozdziale pierwszym „Dziecko w procesie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju” znajdują się teksty wprowadzające w tematykę wczesnej pomocy małemu dziecku. Szerokie ujęcie problematyki pokazuje, jak wielu aspektów życia dziecka ona dotyka. Przybliżono grupy dzieci, które powinna swoim zasięgiem obejmować, warunki jakie musi spełniać oraz cele, które sobie stawia. Jest też trochę o tym, jak wyglądają trudne początki wcześniaków na etapie pobytu w szpitalu oraz pozostałych dzieci z grupy zagrożonej niepełnosprawnością w obliczu diagnozy i dalszej opieki terapeutycznej. 

           Części II dotyczy wspomagania rozwoju dziecka w jego najbliższym środowisku – w jaki sposób pielęgnować i jak zorganizować otoczenie, by stymulować rozwój. Zwrócono uwagę nie tylko na oddziaływania o charakterze terapeutycznym, ale też na znaczenie więzi rodzicielskiej i wychowania dzieci z trudnościami rozwojowymi.

W części III poświęconej rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami w rozwoju ruchowym przedstawiono także istotę wczesnej interwencji logopedycznej.

IV część zawiera teksty dotyczące oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci z różnymi typami niepełnosprawności.

Część ostatnia poświęcona została dzieciom z problemami emocjonalnymi. Opisane zostały trudności związane z adaptacją dzieci do nowych środowisk – lęku separacyjnego, reakcji wycofania, a także nadpobudliwości, zaburzeniami zachowania, mutyzmem wybiórczym czy przebytą traumą.

Polecam bardzo. Tym bardziej, że temat wczesnej interwencji pokazany został w tutaj w sposób szczególnie mi bliski –  podkreślający jak wielu grup dzieci dotyczy potrzeba wczesnej pomocy. Nie są to tylko wcześniaki czy dzieci z zespołami genetycznymi, ale również dzieci z chorobami somatycznymi, czasowo pozbawione opieki rodzicielskiej, nadpobudliwe, z trudnościami w zakresie regulacji emocji czy funkcjonowania społecznego.

 
 
        Spis treści:
 • Wstęp
 • DZIECKO W PROCESIE WCZESNEJ INTERWENCJI I WSPOMAGANIA ROZWOJU
  Idea wczesnej interwencji i wspomagania małego dziecka
  Postępowanie interwencyjne i wczesna terapia na oddziałach noworodkowych i niemowlęcych
  Możliwości interwencji dietetycznej w terapii schorzeń
  Wybrane aspekty diagnozy psychologicznej dziecka z zaburzeniami rozwojowymi
  Małe dziecko w procesie terapeutycznym
  Problematyka relacji terapeutycznej we wczesnej interwencji u niemowląt i małych dzieci
  Wczesne wspomaganie rozwoju – najczęściej popełniane błędy
 • WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W JEGO NAJBLIŻSZYM ŚRODOWISKU
  Stymulowanie rozwoju niemowląt
  Wczesne komunikowanie się dziecka. Narodziny miłości
  Rodzicielskie wsparcie szansą dla rozwoju małego dziecka
  Wspomaganie rozwoju małego dziecka w wieku przedszkolnym – propozycje rozwiązań metodycznych
  Zabawa tematyczna istotnym czynnikiem wspomagającym rozwój małego dziecka
  Rozpoznawanie kolorów przez dzieci w wieku przedszkolnym. Przyczyny nadmiernych trudności
  Znaczenie wczesnej interwencji szkolnej wobec ucznia z niepełnosprawnością intelektualną dla jego dalszej drogi edukacyjnej
 • WCZESNA STYMULACJA ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA
  Metoda NDT- Bobath (Neurodevelopmental Treatment – Bobath) w usprawnianiu dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
  Diagnostyka i terapia metodą Vojty we wczesnej interwencji. Zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej
  Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń integracji sensorycznej u małego dziecka
  Wczesna interwencja logopedyczna wobec dziecka zagrożonego niepełnosprawnością
  Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej w przypadku dzieci z rozszczepem podniebienia
 • WCZESNA INTERWENCJA WOBEC DZIECKA ZABURZONEGO W ROZWOJU
  Wczesna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu
  Badanie kompetencji językowych u małych dzieci z wadą słuchu
  Postępowanie terapeutyczno-wychowawcze wobec dziecka niepełnosprawnego wzrokowo
  Wspomaganie rozwoju małego dziecka z uszkodzonym wzrokiem poprzez działania muzykoterapeutyczne
  Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Downa w wieku przedszkolnym
  Wczesna rehabilitacja mowy i jej znaczenie u dzieci z zespołem Downa
  Wczesna interwencja terapeutyczna u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym za pomocą systemu nauczania kierowanego przez Petö
  Wczesna diagnoza i rewalidacja dziewczynek z zespołem Retta w opinii rodziców
  Wczesne wykrywanie zaburzeń autystycznych w świetle koncepcji teorii umysłu
  Mali profesorowie czy inteligentni autyści? Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera
 • POMOC DZIECIOM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI I TRUDNOŚCIAMI W ZACHOWANIU
  Wczesna interwencja wobec problemów emocjonalnych dziecka związanych z adaptacją do przedszkola
  Diagnoza i wczesna interwencja traumy dziecięcej
  Zaburzenia w zachowaniu dzieci. Możliwości wczesnej interwencji terapeutycznej

„Niezbędnik rodzica wcześniaka”

       Cenna książka, dla rodziców, ale i dla specjalistów. Wydawana co roku, ulepszana przez Fundację Wcześniak Rodzice – Rodzicom. Można ją otrzymać za darmo pisząc do fundacji i prosząc o publikację.
       Zawiera wiele przydatnych informacji na temat pierwszych dni po przedwczesnym porodzie w szpitalu – karmienia dziecka, pielęgnacji, funkcjonowania oddziału, przeżyć emocjonalnych całej rodziny.

          Dalsza część zawiera wskazówki dotyczące dalszego postępowania po powrocie ze szpitala: Opisy różnych problemów zdrowotnych dzieci przedwcześnie urodzonych, rehabilitacji, podstawowych kontroli u specjalistów, karmienia i pielęgnacji. Cenny przewodnik, zwłaszcza, że przygotowując się do ciąży i porodu raczej nie bierze się pod uwagę przedwczesnego rozwiązania. Zwykle wszystko dzieje się nagle, a taka garść informacji na początek wydaje się bardzo pomocna.

 

Spis treści:

Rozdział 1. POBYT W SZPITALU
1.1. Kim jest wcześniak?
1.2. Pierwsze dni po porodzie – terminy i pojęcia.
1.3. Karmienie piersią.
1.4. Jak sobie radzić w szpitalu? Porady dla rodziców.
1.5. Starsze rodzeństwo wcześniaka
1.6. Stawanie się rodzicem wcześniaka. Zrozumienie emocji daje siłę.
1.7. Duchowość dziecka – wcześniaka.

Rozdział 2. POWRÓT DO DOMU
2.1. Przygotowanie do wyjścia Waszego dziecka ze szpitala
2.2. Organizacja życia domowego.
2.3. Wskazówki dotyczące pielęgnacji.
2.4. Podstawowe kontrole i specjaliści.
2.5. Przeżycia emocjonalne rodziców wcześniaków.
2.6. Grupy wsparcia dla rodziców – jak je zorganizować?
2.7. Kolejne dziecko po wcześniaku? – przykłady z życia wzięte.

Rozdział 3. ROZWÓJ I ZDROWIE WCZEŚNIAKA
3.1. Szczepienie u noworodków urodzonych przedwcześnie.
3.2. Retinopatia wcześniaków.
3.3. Wybór metody rehabilitacji.
3.4. Wcześniak – perspektywa integracji sensorycznej.
3.5. Mleko matki to lekarstwo dla wcześniaka.
3.6. Rady na przyszłość.
3.7. Wczesne wspomaganie Integracji Sensorycznej wcześniaków z Memolą.

Rozdział 4. INFORMACJE PRAWNO – SPOŁECZNE
4. 1. Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski.
4.2. Zasiłek i urlop wychowawczy.
4.3. Kwestie prawne związane z niepełnosprawnością dziecka.
4.4. Pozostałe zasiłki i świadczenia.
4.5. Program Rodzina 500 Plus
4.6. Konsekwencje podatkowe dla beneficjentów Fundacji

Rozdział 5. FUNDACJA WCZEŚNIAK RODZICE – RODZICOM
5.1. Historia powstania Fundacji Wcześniak
5.2. Główne cele i działalność statutowa Fundacji.
5.3. Subkonta i świadczona pomoc.
5.4. Plany na przyszłość.

Rozdział 6. SPECJALNA CZĘŚĆ DLA OJCÓW WCZEŚNIAKÓW
6.1. Jak ojciec dziecka może pomóc kobiecie po porodzie przedwczesnym?
6.2. Hospitacja wcześniaka z punktu widzenia ojca.
6.3. Poznaj losy innych ojców wcześniaków.

Rozdział 7. DODATEK DLA LEKARZY PIERWSZEGO KONTAKTU
7.1. Definicja i epidemiologia.
7.2. Powikłania u wcześniaków – okres noworodkowy.
7.3. Opieka nad wcześniakiem i powrót do domu.

Rozdział 8. BAJKI DLA WCZEŚNIAKÓW I KSIĄŻKI DLA ICH RODZICÓW
8.1. Adam Bryś „Awaryjne lądowanie”.
8.2. Adam Bryś „Granice. Bajka o myszce Gabrysi”.
8.3. Lidia Nowicka – Łypczak „Dotyk serca”.
8.4. Karolina Kubilus „Dźwięki innego bębna”.
8.5. Marta Spyrczak „Za wcześnie”.

Rozdział 9. ANKIETA FUNDACJI WCZEŚNIAK „NARODOWY SPIS WCZEŚNIAKÓW”
9.1. Omówienie wyników ankiety „Narodowy spis wcześniaków z lat 2012 – 2017.