Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

         „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka” pod redakcją Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury to trafiona propozycja dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki wczesnej interwencji.

Publikacja została podzielona na 5 części.
            W rozdziale pierwszym „Dziecko w procesie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju” znajdują się teksty wprowadzające w tematykę wczesnej pomocy małemu dziecku. Szerokie ujęcie problematyki pokazuje, jak wielu aspektów życia dziecka ona dotyka. Przybliżono grupy dzieci, które powinna swoim zasięgiem obejmować, warunki jakie musi spełniać oraz cele, które sobie stawia. Jest też trochę o tym, jak wyglądają trudne początki wcześniaków na etapie pobytu w szpitalu oraz pozostałych dzieci z grupy zagrożonej niepełnosprawnością w obliczu diagnozy i dalszej opieki terapeutycznej. 

           Części II dotyczy wspomagania rozwoju dziecka w jego najbliższym środowisku – w jaki sposób pielęgnować i jak zorganizować otoczenie, by stymulować rozwój. Zwrócono uwagę nie tylko na oddziaływania o charakterze terapeutycznym, ale też na znaczenie więzi rodzicielskiej i wychowania dzieci z trudnościami rozwojowymi.

W części III poświęconej rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami w rozwoju ruchowym przedstawiono także istotę wczesnej interwencji logopedycznej.

IV część zawiera teksty dotyczące oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci z różnymi typami niepełnosprawności.

Część ostatnia poświęcona została dzieciom z problemami emocjonalnymi. Opisane zostały trudności związane z adaptacją dzieci do nowych środowisk – lęku separacyjnego, reakcji wycofania, a także nadpobudliwości, zaburzeniami zachowania, mutyzmem wybiórczym czy przebytą traumą.

Polecam bardzo. Tym bardziej, że temat wczesnej interwencji pokazany został w tutaj w sposób szczególnie mi bliski –  podkreślający jak wielu grup dzieci dotyczy potrzeba wczesnej pomocy. Nie są to tylko wcześniaki czy dzieci z zespołami genetycznymi, ale również dzieci z chorobami somatycznymi, czasowo pozbawione opieki rodzicielskiej, nadpobudliwe, z trudnościami w zakresie regulacji emocji czy funkcjonowania społecznego.

 
 
        Spis treści:
 • Wstęp
 • DZIECKO W PROCESIE WCZESNEJ INTERWENCJI I WSPOMAGANIA ROZWOJU
  Idea wczesnej interwencji i wspomagania małego dziecka
  Postępowanie interwencyjne i wczesna terapia na oddziałach noworodkowych i niemowlęcych
  Możliwości interwencji dietetycznej w terapii schorzeń
  Wybrane aspekty diagnozy psychologicznej dziecka z zaburzeniami rozwojowymi
  Małe dziecko w procesie terapeutycznym
  Problematyka relacji terapeutycznej we wczesnej interwencji u niemowląt i małych dzieci
  Wczesne wspomaganie rozwoju – najczęściej popełniane błędy
 • WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W JEGO NAJBLIŻSZYM ŚRODOWISKU
  Stymulowanie rozwoju niemowląt
  Wczesne komunikowanie się dziecka. Narodziny miłości
  Rodzicielskie wsparcie szansą dla rozwoju małego dziecka
  Wspomaganie rozwoju małego dziecka w wieku przedszkolnym – propozycje rozwiązań metodycznych
  Zabawa tematyczna istotnym czynnikiem wspomagającym rozwój małego dziecka
  Rozpoznawanie kolorów przez dzieci w wieku przedszkolnym. Przyczyny nadmiernych trudności
  Znaczenie wczesnej interwencji szkolnej wobec ucznia z niepełnosprawnością intelektualną dla jego dalszej drogi edukacyjnej
 • WCZESNA STYMULACJA ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA
  Metoda NDT- Bobath (Neurodevelopmental Treatment – Bobath) w usprawnianiu dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
  Diagnostyka i terapia metodą Vojty we wczesnej interwencji. Zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej
  Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń integracji sensorycznej u małego dziecka
  Wczesna interwencja logopedyczna wobec dziecka zagrożonego niepełnosprawnością
  Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej w przypadku dzieci z rozszczepem podniebienia
 • WCZESNA INTERWENCJA WOBEC DZIECKA ZABURZONEGO W ROZWOJU
  Wczesna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu
  Badanie kompetencji językowych u małych dzieci z wadą słuchu
  Postępowanie terapeutyczno-wychowawcze wobec dziecka niepełnosprawnego wzrokowo
  Wspomaganie rozwoju małego dziecka z uszkodzonym wzrokiem poprzez działania muzykoterapeutyczne
  Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Downa w wieku przedszkolnym
  Wczesna rehabilitacja mowy i jej znaczenie u dzieci z zespołem Downa
  Wczesna interwencja terapeutyczna u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym za pomocą systemu nauczania kierowanego przez Petö
  Wczesna diagnoza i rewalidacja dziewczynek z zespołem Retta w opinii rodziców
  Wczesne wykrywanie zaburzeń autystycznych w świetle koncepcji teorii umysłu
  Mali profesorowie czy inteligentni autyści? Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera
 • POMOC DZIECIOM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI I TRUDNOŚCIAMI W ZACHOWANIU
  Wczesna interwencja wobec problemów emocjonalnych dziecka związanych z adaptacją do przedszkola
  Diagnoza i wczesna interwencja traumy dziecięcej
  Zaburzenia w zachowaniu dzieci. Możliwości wczesnej interwencji terapeutycznej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *