Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w świetle rozporządzenia – od czego zacząć?

       Chyba najbardziej popularną do tej pory w Polsce formą pomocy małemu dziecku z niepełnosprawnością jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD). Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. zorganizowano kompleksowy program wsparcia, którym objęta zostaje cała rodzina dziecka, u którego zdiagnozowano nieprawidłowości rozwojowe.

 

Czy jest dokładnie Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka:

      Wczesne wspomaganie to szereg wielospecjalistycznych oddziaływań, które mają na celu pobudzenie  psychoruchowego i społeczno-emocjonalnego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności, do podjęcia nauki w szkole.

Czyli! Pomoc udzielana jest rodzinie od momentu, w którym dziecko otrzyma opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (było badane w poradni i zespół stwierdził konieczność wspierania rozwoju w ramach WWRD) do momentu rozpoczęcia nauki w szkole.

          Nie jest tu podany konkretny wiek dziecka, ponieważ w przypadku trudności rozwojowych obowiązek rozpoczęcia nauki w szkole może zostać odroczony. Zatem np. dziecko 8 letnie, ale które zostało odroczone, może nadal korzystać z zajęć w ramach WWRD. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Więc o ile takie jest stanowisko poradni, dziecko może być odraczane i do tego momentu korzystać z zajęć w ramach WWRD).

 

Jakie są podstawowe cele Wczesnego Wspomagania?

 • Cel diagnostyczny – polega na sporządzeniu całościowej, wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania dziecka (psychologicznej, lekarskiej, logopedycznej, oceny sfery ruchowej) w momencie, kiedy po raz pierwszy zostaje zgłoszone do poradni oraz diagnoz monitorujących rozwój dziecka – jego postępów już w trakcie trwania terapii, w celu określenia efektywności podejmowanych działań.
 • Opracowanie i wdrażanie kompleksowego postępowania wobec dziecka, które jest dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, trudności i możliwości
 • Cel terapeutyczny – usprawnianie poszczególnych obszarów rozwoju dziecka:
  – motoryki dużej
  – umiejętności manipulacyjnych
  – funkcjonowania społeczno – emocjonalnego
  – zdolności poznawczych
  – umiejętności samoobsługowych
  – stymulacji polisensorycznej
 • Wsparcie dla rodziców udzielanie im wskazówek oraz szkolenie w zakresie metod i technik pielęgnacji dziecka, opieki i stymulacji jego rozwoju w warunkach domowych; wsparcie informacyjne dotyczące zasobów społecznych, z których mogą skorzystać; pomocy w przystosowaniu warunków domowych do potrzeb dziecka, w pozyskaniu odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu; udzielaniu pomocy w zakresie kształtowania właściwych postaw w kontakcie z dzieckiem, umacnianie więzi emocjonalnych rodziny, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na nie;
 

Dla kogo jest WWDR?

         Dla dzieci, które otrzymały opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Najczęściej są to dzieci, u których stwierdza się niepełnosprawność lub istnieje zagrożenie niepełnosprawnością.

Od czego zacząć?

       W momencie, kiedy w rozwoju dziecka coś zaczyna rodzica niepokoić, należy udać się do PUBLICZNEJ Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i złożyć pisemny wniosek z prośbą o przebadanie dziecka.
Pomoc zapewniana przez poradnie publiczne jest bezpłatna, nie jest potrzebne skierowanie (inaczej jest w placówkach medycznych, tam jest ono wymagane). Specjaliści (fizjoterapeuta, logopeda, psycholog, terapeuta SI – w zależności od potrzeb) umawiają się z rodzicem na kolejne spotkania i diagnozują dziecko – sprawdzają je pod kątem rozwoju psychomotorycznego – przeprowadzają wywiad rozwojowy z rodzicem, obserwują, wykonują określone próby kliniczne, stosują skale do określenia poziomu rozwoju. Badania małych dzieci odbywają się w obecności rodziców. Na podstawie wyników badania poradnia wydaje opinię i kwalifikuje dziecko (lub nie, jeśli rozwija się prawidłowo) do udziału w zajęciach organizowanych w ramach wczesnego wspomagania.

Z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka rodzic powinien zgło­sić się do placówki, która prowadzi zajęcia WWRD. Tam już umawia się konkretnie na cykliczne spotkania z terapeutami.

        Jeśli diagnoza w poradni psychologiczno-pedagogicznej wskazuje na niepełnosprawność dziecka, rodzic może postarać się o dokument, który to potwierdzi, czyli o orzeczenie o niepełnosprawności. Instytucją, do której należy się zwrócić, by takie orzeczenie otrzymać jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zadaniem specjalistów w tym miejscu jest rozpoznawanie i orzekanie o niepełnosprawności oraz kierowanie rodziców wraz z dziećmi do odpowiednich placówek pomocowych. Dzięki orzeczeniu o niepełnosprawności rodzic ma możliwość korzystania z różnorodnych świadczeń i ulg.

! Zatem: opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej a orzeczenie o niepełnosprawności to dwa zupełnie różne dokumenty.

W poradni  psychologiczno – pedagogicznej dziecko z dysfunkcjami rozwojowymi może otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, która uprawnia je do korzystania z różnych form terapii wspierających rozwój.

Orzeczenie o niepełnosprawności zaś to dokument, który rodzic może uzyskać w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Ten dokument potwierdza niepełnosprawność dziecka i umożliwia korzystanie z różnych świadczeń, m.in. finansowych, ulg itp.

Gdzie realizowane jest wczesne wspomaganie?

      Zajęcia realizowane są w przedszkolach, szkołach, publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych, specjalnych ośrodkach. W przypadku dzieci, które nie ukończyły 3 r.ż, zajęcia mogą odbywać się w domu. WWRD może być także realizowane w formie zajęć grupowych – grupki muszą liczyć nie więcej niż troje dzieci. O takiej potrzebie decyduje specjalista prowadzący dziecko, uzgadniając to z koordynatorem.

Kto prowadzi terapię dziecka w ramach WWRD?

        Duża zależy od tego, z jakimi problemami boryka się dziecko i od tego, jakie możliwości ma placówka,  w której WWRD zdecydujemy się realizować. Dziecko ma możliwość korzystania z zajęć u różnych specjalistów, którzy tworzą zespół.  Najczęściej wśród terapeutów jest psycholog, logopeda, i pedagog (tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog), ale w zależności od potrzeb dziecka może też być fizjoterapeuta czy terapeuta SI.

Ile godzin zajęć przysługuje dziecku w ramach wczesnego wspomagania?

        Wymiar zajęć WWRD wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. Jest także możliwość uzyskania większej ilość godzin zajęciowych dla dziecka, jeśli zgodę wyrazi organ prowadzący (choć jest to trudne do uzyskania).

 

Niezwykle ważna w całym procesie wspierania dziecka w ramach WWRD jest współpraca specjalistów z rodzicami. Biorąc pod uwagę pomoc udzielaną najmłodszym dzieciom zawsze działamy poprzez rodziców.

 

Źródło:

Piotrowicz R., Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka i rodziny Diagnoza i program., ORE.

Rafał – Łuniewska J., Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce, ORE.

Cytowska B., Winczura B., Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dzieck, Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2006.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *